دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • شوراي آموزشي دانشكده


    اعضاي شوراي  آموزشي دانشكده

   نام و نام خانوادگي عضويت مسئوليت  
   دكتر علي بختياري
    عضو شورا  رئيس دانشكده پزشكي
   دكتر شيرزاد فلاحي  عضو شورا  معاون آموزش علوم پايه دانشكده
    دكتر فرانك رضايي
    عضو شورا معاون پژوهشي دانشكده 
    دكتر افشين نظري
    عضو شورا  مديرگروه فيزيولوژي 
    دكتر خاطره عنبري  عضو شورا مدير گروه پزشكي اجتماعي
    دكتر غلامرضا گودرزي
    عضو شورا مدير گروه ميكروب شناسي
    دكتراصغر رجب زاده
    عضو شورا مدير گروه علوم تشريحي
   دكتر آرش امين  عضو شورا  
   دكتر بابك عبدالكريمي
    عضو شورا  معاون آموزش علوم باليني دانشكده
   دكتر حسين رحمتي  عضو شورا مدير گروه معارف اسلامي
   دكتر حميدرضا شركت العباسيه  عضو شورا مدير گروه كودكان
   دكتر سپيده وهابي  عضو شورا مدير گروه بيهوشي
   دكتر غلامرضا طالعي
   عضو شورا مدير گروه ويروس شناسي  
   دكتر اميدعلي عادلي
    عضو شورا مدير گروه پاتولوژي
   دكتر علي پوريا  عضو شورا مدير گروه جراحي
   دكتر مانيا بيرانوند  عضو شورا  
   دكتر محمد الماسيان عضو شورا مدير گروه زبان انگليسي
   دكتر محمدرضا ناظر  عضو شورا  
   دكتر فرهاد شاهسوار
   عضو شورا مدير گروه ايمونولوژي
   دكتر مريم هرمزي عضو شورا مدير گروه بيوشيمي و ژنتيك
   دكتر معصومه غفارزاده  عضو شورا مدير گروه زنان و زايمان
   دكتر مهرداد نامداري  عضو شورا مدير گروه قلب و عروق
   دكتر هدايت نظري  عضو شورا مدير گروه روانپزشكي
   دكترعلي اميري عضو شورا مدير گروه داخلي
   رويا رحيمي عضو شورا مسئول آموزش دانشكده

     شرح وظايف :
   ۱. همكاري با معاون آموزشي دانشگاه براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي دانشگاه وتصميمات هيئت رئيسه
   ۲. ارائه پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي دانشگاه از جمله:
   v  برنامه هاي آموزشي
    vنحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب مصوبات
    vآئين نامه هاي آموزشي
    vطرحهاي مناسب آموزشي غيررسمي كوتاه مدت وميان مدت
    vظرفيت پذيرش دانشجوي جديد
   ۳. بررسي واظهارنظر در باره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون آموزشي دانشگاه به شورا ارجاع ميدهد
   ۴. بررسي كيفيت آموزشي در دانشگاه وبررسي كيفيت آموزش اعضاي هيئت علمي وارائه آن به شوراي دانشگاه
   ۵. بررسي پيشنهاد تاسيس رشته ها ودوره هاي جديد دانشگاه
   ۶. بررسي متون جزوه ها وكتب هاي ارائه شده از طرف اعضاي هيئت علمي از لحاظ تطبيق با سرفصلهاي مصوب وارائه نتيجه به شوراي دانشگاه
   ۷. بررسي وتائيد دعوت استادان خارجي در رشته هاي مورد نياز بنا به پيشنهاد گروههاي آموزشي وتائيد دانشكده براي ارائه به مراجع قانوني
   ۸. بررسي وتائيد صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هيئت علمي دانشگاه كه بايد پس از تائيد گروه آموزشي ذيربط از طريق رئيس هر دانشكده به شوراي آموزشي ارجاع شود.

    * به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و پيشنهادي آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليتهاي آموزشي، شوراي آموزشي تشكيل مي شود.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27882977 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.45789694786072 seconds.
memoryUsage : 7664Kb