دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • كميته برنامه ريزي درسي پزشكي عمومي و كوريكولوم

   اين كميته متشكل از رياست و معاونين آموزشي دانشكده و مديران گروه هاي آموزشي پايه و باليني ، مسئول آموزش دانشكده و مسئول واحد EDO بوده و در حيطه برنامه ريزي براي دروس مقاطع پايه و باليني رشته هاي پزشكي فعاليت مي كند.

   شرح وظايف كميته برنامه ريزي درسي:

   •    نظارت بر اجراي برنامه هاي درسي و ارزشيابي
   •    نظارت بر تدوين برنامه هاي درسي در سطح گروههاي آموزشي دانشكده
   •    هماهنگي جهت تاييد برنامه هاي آموزشي پيشنهادي و جديد( طرح دوره ، برنامه رشته تحصيلي و...)
   •    همكاري در تدوين برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه هاي استراتژيك آموزشي دانشگاه
   •    همكاري با ساير دانشگاهها در خصوص برنامه ريزي درسي
   •    برگزاري منظم جلسات كميته برنامه ريزي درسي
   •        مشاركت در تدوين طرح دوره و طرح درس
   •        ارزشيابي طرح دوره ها و طرح درس ها
   •        مشاركت در بازنگري برنامه هاي آموزشي
   •        مشاركت در تدوين برنامه آموزش دانشجويان در مركز مهارتهاي باليني
   •        مشاركت در تدوين برنامه آموزش دستياران در مركز مهارتهاي باليني
   •        نظارت بر اجراي برنامه هاي پيش بيني شده در مركز مهارتهاي باليني
   •        مشاركت در تدوين برنامه آموزش جامعه نگر به دانشجويان علوم پزشكي
   •        همكاري در ارتقاي كيفي فيلدهاي آموزش جامعه نگر به دانشجويان علوم پزشكي
   •        پايش و ارزشيابي اجراي برنامه هاي آموزش جامعه نگر


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27883099 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.68406701087952 seconds.
memoryUsage : 7536Kb