پنج شنبه،09 تير 1401 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • بيست و سه جلسه دفاع پايان نامه پزشكي به شرح ذيل در اسفندماه 1400 در سطح دانشكده پزشكي و بيمارستان شهيد رحيمي برگزار گرديد:
   كد خبر: 23291
   تاريخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
   تعداد بازديد: 20

   بيست و سه جلسه دفاع پايان نامه پزشكي به شرح ذيل در اسفندماه 1400 در سطح دانشكده پزشكي و بيمارستان شهيد رحيمي برگزار گرديد:

   بيست و سه جلسه دفاع پايان نامه پزشكي به شرح ذيل در اسفندماه 1400 در سطح دانشكده پزشكي و بيمارستان شهيد رحيمي برگزار گرديد:

   1- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي مريم سبزيان  به راهنمايي جناب آقاي دكتر بهزاد يوسفي يگانه و سركار خانم دكتر پريسا خسروي با عنوان " ارتباط بين sperm DNAfragmentation index وسبك زندگي مردان نابارور مراجعه كننده به مركز ناباروري جهاد دانشگاهي استان لرستان" در تاريخ 02/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد.

    2- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي محمدامين گراوند  به راهنمايي جناب آقاي دكتر صياد خاني زاده با عنوان " بررسي سطح آنزيم هاي كبدي(AST,ALT,ALK-p)در بيماران مبتلا به كوويد19 بستري در بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد در سال 1399_1400   " در تاريخ 04/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد.

    3- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي فاطمه پاكمهر  به راهنمايي سركار خانم دكتر سارا شمشادي با عنوان " بررسي سطح تروپونين و ارتباط آن با مرگ و مير و درگيري ريه در بيماران مبتلا به كويد19 بستري شده در بيمارستان شهيدرحيمي شهر خرم آباد در نيمه دوم سال1399" در تاريخ 07/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در بيمارستان شهيد رحيمي برگزار شد.

    4-جلسه دفاع پايان نامه پزشكي فائزه معصومي  به راهنمايي جناب آقاي دكتر بابك عبدالكريمي با عنوان " بررسي فراواني نسبي علائم باليني اوليه كودكان مبتلا به بدخيمي در استان لرستان از آذرماه 94 تا آذر ماه 99       " در تاريخ 08/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد.
    
   5- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي سيدامين صوفي  به راهنمايي سركار خانم دكتر ناهيد مومني صفرآباد با عنوان "بررسي ميزان فراواني اختلالات شخصيت در دانشجويان پزشكي در مقطع كاراموزي و كارورزي دانشگاه علوم پزشكي لرستان 1400    " در تاريخ 11/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد.

    6- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي مهرشاد موري محمدي  به راهنمايي جناب آقاي دكتر هدايت نظري با عنوان " بررسي فراواني سندرم خستگي مزمن در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1400" در تاريخ 11/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد.
    
   7-جلسه دفاع پايان نامه پزشكي سحر بيرانوند  به راهنمايي جناب آقاي دكتر سياوش بيرانوند و جناب آقاي دكتر مسعود بهزادي فر با عنوان " بررسي¬ميزان دانش و نگرش در زمينه ¬پزشكي مبتني برشواهدEBM) ( درميان كارورزان و دستياران تخصصي رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان¬نيمسال اول تحصيلي 1401-1400" در تاريخ 14/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد.

    8- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي سمانه سپهوند  به راهنمايي جناب آقاي دكتر بابك عبدالكريمي با عنوان بررسي فراواني نسبي علائم باليني وشاخص هاي آزمايشگاهي بيماران مبتلا به ايميون ترومبوسيتوپنيك پورپورا مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مدني شهر خرم آباد در سال هاي 1399-1394" در تاريخ 15/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد.
    
   9- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي محسن برزويي  به راهنمايي جناب آقاي دكتر بابك عبدالكريمي با عنوان " ارزيابي كيفيت برنامه ي آموزشي گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي لرستان بر اساس استاندارد هاي ملي و جهاني (World Federation for Medical Education )WFME   " در تاريخ 15/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد.

    10- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي مريم اميدي مجد  به راهنمايي جناب آقاي دكتر صالح آزادبخت با عنوان " بررسي فراواني مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي مراجعه كننده به درمانگاه گوارش بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد در سال 1400" در تاريخ 15/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در بيمارستان شهيد رحيمي برگزار شد.
    
   11- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي عليرضا پرنيان  به راهنمايي سركار خانم دكتر پرستو بهاروند با عنوان " مطالعه اپيدميولوژيك جراحات ناشي از حوادث شغلي در بيماران بستري شده در بيمارستان عشاير خرم آباد طي سالهاي 1399-1395" در تاريخ 15/ 12/ 1400 با حضور استاد مشاور، داوران و نماينده پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد.

    12- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي كيميا بيرانوندحيدري  به راهنمايي جناب آقاي دكتر جعفر رضاييان با عنوان " بررسي زمان بسته شدن سوچورهاي لامدوييد در اجساد ارجاعي به پزشكي قانوني در سال 99      " در تاريخ 17/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد.

    13- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي زهرا نورالهي  به راهنمايي جناب آقاي دكتر يحيي بهاروند ايران نيا با عنوان " بررسي ميزان هدررفت داروهاي ضد سرطان دربخش آنكولوژي بيمارستان شهيد رحيمي از يكم فروردين 1400 تا يكم تير 1400      " در تاريخ 17/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد.

    14- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي موزون شريفي  به راهنمايي جناب آقاي دكتر آرش امين با عنوان " بررسي ارتباط پروفايل ليپيدي و تروپونين در بيماران با انفاركتوس ميوكارد مراجعه‌كننده به بيمارستان شهيد آيت اله مدني شهرستان خرم آباد از مهر تا اسفند 1399  " در تاريخ 18/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در بيمارستان شهيد رحيمي برگزار شد.

    15- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي شقايق ماپار  به راهنمايي سركار خانم دكتر سهيلا اكبري و سركار خانم دكتر فاطمه ياري با عنوان " بررسي ارتباط ين سطح سرمي ويتامين D با سقط سه ماهه اول در مراجعه كنندگان به بيمارستان عسلي در سال 1400 : مطالعه مورد-شاهدي" در تاريخ 18/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد.

    16- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي فاطمه صادقي نيا  به راهنمايي جناب آقاي دكتر مجيد عبدالهيان با عنوان " بررسي اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به هپاتيت B مراجعه كننده به كلينيك گوارش و كبد از سال 86 الي 99 در شهر خرم آباد  " در تاريخ 21/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در بيمارستان شهيد رحيمي برگزار شد.

    17- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي پوريا ظفري به راهنمايي سركار خانم دكتر شكوفه احمدي پور با عنوان " بررسي جنبه هاي اپيدميولوژيك و باليني اينتوساسپشن روده در كودكان و شيرخواران بستري در بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد از سال 1391 تا دي 1400" در تاريخ 22/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در بيمارستان شهيد رحيمي برگزار شد.

    18- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي آتنا عيديان به راهنمايي سركار خانم دكتر خاطره عنبري با عنوان " بررسي وضعيت خود مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر خرم آباد در نيمه دوم سال 1400" در تاريخ 22/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در آمفي تئاتر دانشكده داروسازي برگزار شد.

   19- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي عليرضا نيلاو به راهنمايي سركار خانم دكتر تبسم زواري با عنوان " بررسي ارتباط بيماري هاي زمينه اي و رخداد مرگ و مير در بيماران مبتلا به كوويد-19 در بيماران بستري در بيمارستان هاي شهيد رحيمي و شهداي عشاير خرم آباد" در تاريخ 23/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در بيمارستان شهيد رحيمي برگزار شد.

   20- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي پرديس شاگردي به راهنمايي سركار خانم دكتر مانيا بيرانوند و جناب آقاي دكتر محمدكاظم شاهمرادي با عنوان " بررسي عوامل تبديل عمل كوله سيستكتومي لاپاراسكوپي به عمل جراحي باز در بيماران مبتلا به كله سيستيت حاد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد طي سال هاي 99-96      " در تاريخ 24/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در آمفي تئاتر دانشكده داروسازي برگزار شد.

   21- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي مصطفي امرايي به راهنمايي سركار خانم دكتر مانيا بيرانوند و جناب آقاي دكتر محمدكاظم شاهمرادي با عنوان " بررسي فراواني سرطان كولوركتال وعوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيدرحيمي وشهداي عشاير شهر خرم آباد در سال 1396-1399   " در تاريخ 24/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در آمفي تئاتر دانشكده داروسازي برگزار شد.

    22- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي محمدامين شاهوردي زاده به راهنمايي سركار خانم دكتر ستاره سروش با عنوان " بررسي سطح آگاهي دانشجويان پزشكي مقطع ICM و بالاتر دانشگاه علوم پزشكي لرستان در مورد COVID-19در سال1399         " در تاريخ 25/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد.

    23- جلسه دفاع پايان نامه پزشكي سمانه نوروزي چلچه به راهنمايي جناب آقاي دكتر محمد حيدريان با عنوان " بررسي ارزش تشخيصي يافته هاي تصويربرداري در مقايسه با پاتولوژي در تشخيص اندومتريوزيس در بيماران مراجعه كننده به مراكز تصوير برداري بيمارستان شهيد رحيمي، بيمارستان شهداي عشاير و مركز تصوير برداري آسيا بين سال¬هاي1397 تا1400" در تاريخ 25/ 12/ 1400 با حضور داوران و نماينده پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد.

   ارسال به فيسبوك   ارسال به دنباله   ارسال به بالاترين   ارسال به كلوب



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26674238 آخرین به روزرسانی: 09 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 1.6158580780029 seconds.
memoryUsage : 6959Kb