سه شنبه،14 تير 1401 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • آئين نامه انضباطي اخلاقي دانشجويان

   آيين نامه و دستور العمل ها
   كميته روانشناختي دانشجويان:
   كميته روانشناختي دانشجويان شامل رئيس مركز مشاوره، يك نفر روانپزشك، يك نفر روانشناس ترجيحا باليني، يك نفر مشاور ترجيحا با مدرك كارشناسي ارشد و يك نفر كارشناس آموزشي با معرفي مدير اداره آموزش دانشگاه در مركز مشاوره تشكيل مي گردد. اين كميته مشكلات آموزشي و درماني دانشجوياني كه به علت مسائل روانشناختي به آن دچار شده و نياز به دريافت تسهيلات درماني و آموزشي دارند را بررسي مي نمايد. در صورتي كه به تشخيص كميته دانشجو به علت ابتلا به يك مشكل روانشناختي قادر به شركت در امتحان يك درس و يا امتحانات پايان ترم نباشد مراتب به شوراي آموزشي دانشكده مربوطه اعلام تا با نظر مساعد اقدام لازم انجام گيرد.دانشجو مي تواند از تسهيلات مقرر در آئين نامه هاي آموزشي شامل مرخصي تحصيلي يا مرخصي استعلاجي با نظر كميته و موافقت مراجع ذيصلاح استفاده نمايد.

   كميته مداخله در رفتارهاي خود آسيب رسان  :
   در هر دانشگاه كميته اي تحت عنوان « كميته مداخله در رفتارهاي خود آسيب رسان » با حضور افراد زير و با شرح وظايف مشخص تشكيل مي شود :
   معاون فرهنگي و دانشجويي  (رييس كميته)
   رئيس مركز مشاوره و راهنمايي دانشجويي (دبير كميته)
   رئيس اداره بهداشت و درمان دانشجويي يا نماينده معاونت درمان
   مسئول حراست دانشگاه
   مدير امور دانشجويي
   يك نفر كارشناس روانپزشك به پيشنهاد رئيس مركز مشاوره
   مسئوليت اين كميته بر عهده معاون دانشجويي فرهنگي ميباشد. كليه امور مربوط به خودكشي دانشجويان توسط اين كميته ساماندهي مي شود.

   هسته مشاوره پيشرفت تحصيلي:
   به منظور بررسي مشكلات مختلف آموزشي، روحي، اجتماعي و ... دانشجويان هسته اي به نام هسته مشاوره پيشرفت تحصيلي دانشجويان در هر دانشكده تشكيل مي گردد. تا با بررسي مسائل و مشكلات مختلف دانشجو و با دعوت از اساتيد راهنماي دانشجويان نسبت به رفع آن مشكلات در چارچوب آئين نامه ها و مقررات آموزشي و ديگر ضوابط هر دانشگاه اقدام و در صورت نياز دانشجو را بر حسب نياز به مراجع ديگر از جمله مركز مشاوره دانشگاه و معاونين آموزشي يا دانشجويي دانشگاه ارجاع نمايد.

   شوراي تامين بهداشت رواني دانشجويان  :
   به منظور ايجاد امكان بررسي جامع مسائل دانشجويي در هر دانشگاه و استقرار فرايندهاي جامعه نگر بهداشت رواني و با هدف تعديل موانع محيطي رشد استعدادهاي فطري و تقويت ابعاد سازنده آن شورايي  در هر دانشگاه تشكيل مي گردد.
   رئيس دانشگاه به عنوان رئيس جلسه
   معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه
   نماينده دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه
   رئيس مركز مشاوره و راهنمايي دانشجويي
   مدير امور دانشجويان
   معاون آموزشي

   كميته پيشگيري از سوء مصرف مواد در خوابگاهها و محيط هاي دانشجويي
   اين كميته به منظور فراهم سازي محيط سالم و با نشاط براي پرورش و ارتقاء سلامت و توانمندسازي دانشجويان مستقر در خوابگاه ها و محيط هاي دانشجويي تشكيل مي گردد.
   معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه (رييس كميته)
   رئيس مركز مشاوره و راهنمايي دانشجويي (دبير كميته)
   مدير يا يك نفر از كارشناسان مسئول فرهنگي
   مدير  يا يك نفر از كارشناسان مسئول اداره تربيت بدني
   يك نفر از مربيان ترجيحا مشاور علمي واحد بهداشت روان به عنوان نماينده معاونت بهداشتي


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26682143 آخرین به روزرسانی: 14 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 1.0370380878448 seconds.
memoryUsage : 6099Kb